מתאם לחבור ישיר לנקודת ביקורת

מתאם לחבור ישיר לנקודת ביקורתפריט

תרשים טכני

מפרט חלקים